Nivel Primario

 

Khoi Khoi 1° agrupamiento 

Himba 2° agrupamiento

Tutsi 3° agrupamiento 

Khoisan 4° agrupamiento

Nuba 5° agrupamiento 

Xhosas 6° agrupamiento